znalectvo

Sme znaleckou organizáciou zapísanou od roku 1992 v zozname znaleckých organizácií vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Znaleckú činnosť vykonávame prostredníctvom vlastných zamestnancov (znalcov) a prostredníctvom externých spolupracovníkov

Vyhotovujeme znalecké posudky, odborné posudky, vyjadrenia a stanoviská v konaniach pred súdmi v trestnom aj občianskoprávnom konaní, orgánmi činnými v trestnom konaní, pre potreby konkurzných a reštrukturalizačných konaní, pre exekučné konania, dobrovoľné dražby, dedičské konania, pred rôznymi orgánmi verejnej správy, osobitne štátnymi orgánmi a pre rôzne právne transformácie majetku (pre navýšenie základného imania spoločnosti, napríklad akvizície, zlúčenie, splynutie právnických osôb, vyporiadanie alebo zrušenie podielového spoluvlastníctva a pod.).

 

 

Znalecké úkony uskutočňujeme v nasledujúcich odboroch a odvetviach:

Odbor:  090000 - Ekonómia a manažment
Odvetvie: 090100 - Účtovníctvo a daňovníctvo
Odvetvie: 090300 - Kontroling
Odbor:    510000 - Ekonomika a riadenie podnikov
Odvetvie: 510101 - Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Naši znalci pôsobia v odboroch Priemyselné vlastníctvo, Doprava cestná, Strojárstvo, Stavebníctvo, Ekonómia a manažment, Bytové zariadenie (odvetvie Nábytok, Bytové doplnky),  Potravinárstvo (odvetvie Skúmanie potravín).

Zároveň podľa požiadaviek klientov sprostredkujeme  vyhotovenie znaleckých posudkov aj v jednotlivých vyššie uvedených odboroch a odvetviach.