audítorstvo

Úlohou výkonu auditu je vyjadriť názor nezávislej a kvalifikovanej osoby na vierohodnosť účtovných výkazov v súlade  s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Audítor overuje údaje v účtovných výkazoch, či verne zobrazujú stav majetku, záväzkov, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia spoločnosti v súlade s pravidlami právnych predpisov. Audítorská profesia v Slovenskej republike je riadená zákonom č. 540/2007 Z.z. účinným od 1.1.2008.

V zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 43/2002 Z.z. o účtovníctve: „Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka,

a) ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

1. celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2. čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,
b) obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
c) ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis
d) ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.

Za základ úspechu našej práce a spokojnosti klientov považujeme trvalý a úzky kontakt s klientom za účelom získania relevantných a dostatočných informácií pre posúdenie aktuálneho stavu, odhalenia nedostatkov, nesprávností a navrhnutia postupov na ich odstránenie s cieľom vydať pozitívny audítorský výrok. Aby bol takýto spoločný cieľ dosiahnutý, vykonávame audit účtovnej závierky priebežne formou vnútorných auditov, ktoré sú zamerané práve na odstránenie nedostatkov v účtovných postupoch, obehu dokladov, vnútornom kontrolnom systéme, celkovej finančnej stabilite, ktoré vedú k priebežným opravám zistených nedostatkov a nesprávností, čím sa zvyšuje kvalita Vašej spoločnosti.

Naše 22 ročné skúsenosti sú výsledkom práce u stoviek spokojných klientov. Hlavnou metódou našej práce je priebežný audit a stály rovnocenný kontakt s partnermi.