ekonomické poradenstvo

Ekonomické poradenstvo uskutočňujeme v týchto oblastiach:

- vypracovanie podnikateľských plánov vrátane finančnej analýzy k žiadosti o bankový úver a iné účely ako sú potreby dotácií a pod.
- vyhotovenie analýzy finančnej stability a výkonnosti podniku
- tvorba vnútropodnikových smerníc
- optimalizácia daňových nákladov
- tvorba reštrukturalizačných posudkov správcami zapísanými v zozname správcov vedených na MSSR
- vyhotovenie  návrhov na vyhlásenie reštrukturalizácie právnických osôb vrátane posúdenia relevantnosti tohto úkonu spolu s vyplnením príloh v zmysle vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
- vyhotovenie  návrhov na vyhlásenie konkurzu právnických a fyzických osôb vrátane posúdenia relevantnosti tohto úkonu spolu s vyplnením príloh v zmysle vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
- transformácia podnikateľských subjektov z FO na PO
- poradenstvo v oblasti optimalizácie  štruktúry podnikania, druhu podniku
- poradenstvo v oblasti optimalizácie majetkovej a finančnej štruktúry podniku
- sprostredkovanie mediácie
- likvidácia podnikov
- kontrola solventnosti Vašich obchodných partnerov