účtovníctvo a daňové poradenstvo

Vedené našimi pracovníkmi za dozoru vlastného daňového poradcu, audítora a jeho asistenta.

Jednoduché účtovníctvo - kompletná evidencia v sústave jednoduchého účtovníctva v zmysle platnej legislatívy

- jednoduché účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
- spracovanie účtovných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenie z daňového hľadiska
- spracovanie DPH, vrátane daňového priznania
- vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov
- evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
- vypracovanie vnútropodnikových smerníc
- mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
- ročná účtovná uzávierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
daňové priznanie - vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb vrátane príloh
odoslanie výkazov a daňového priznania na Daňový úrad

Podvojné účtovníctvo - kompletná evidencia v sústave podvojného účtovníctva v zmysle platnej legislatívy

- podvojné účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
- spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov o ich oprávnenosti z daňového hľadiska
- evidencia DPH – podklad pre daňové priznanie k DPH
- evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
- vypracovanie vnútropodnikových smerníc
- vedenie účtovnej evidencie vystavených a prijatých faktúr
- priebežné vyhodnocovanie a optimalizovanie daňového základu
- mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
- ročná účtovná závierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
- daňové priznanie – vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb vrátane príloh
- odoslanie závierky a daňového priznania na Daňový úrad


Mzdy – kompletná mzdová evidencia v zmysle platnej legislatívy

- mesačné spracovanie miezd
- spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
- vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní
- štvrťročné prehľady
- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a poistného na zdravotné poistenie
- vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov
- vedenie mzdových listov
- vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami

V prípade záujmu o naše služby Vám radi zašleme cenovú ponuku. Cenu za naše služby stanovujeme vždy po osobnom stretnutí a po zhodnotení rozsahu a náročnosti účtovníctva.

K stanoveniu ceny Vám zašleme dotazníkový formulár, po ktorého vyplnení Vám stanovíme cenu na mieru.

Minimálna cena za kompletne vedené účtovníctvo vrátane daňového poradenstva je:

- Jednoduché účtovníctvo 50 Eur mesačne
- Podvojné účtovníctvo 70 Eur mesačne